Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

  Untitled Document
   แบบฟอร์ม

     หมวดแบบฟอร์ม

 บันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558
 บันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท เกณฑ์ ปี 2548
 บันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปี 2558
 แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาโท ปี 2548
 แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาโท ปี 2558
 แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาตรี ปี 2548
 แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาตรี ปี 2558
 แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน ปี 2561
 บันทึกภาคสนาม2561 หน่วยงาน ปรับปรุง 18 ก.ค.62 (1)
 บันทึกภาคสนาม2561 ระดับคณะ ณ วันที่ 18 กค. 62
 cds ระดับคณะ ปี 2561
 แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ฉบับสมบูรณ์ (ปรับ 9 ก.ค.62)
 แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับสถาบัน)
 แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับหลักสูตร)
 แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับหน่วยงาน)

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.