Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   แบบฟอร์ม

     หมวดแบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับสถาบัน)
 แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับหลักสูตร)
 แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับหน่วยงาน)
 แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2561 (ระดับคณะ)
 แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน ปี 2561
 แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
 บันทึกภาคสนาม ระดับหน่วยงาน ปี 2561
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปี 2561
 แบบฟอร์ม CDS ระดับสถาบัน
 แบบฟอร์ม CDS ระดับคณะ ปี 2561
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ฉบับสมบูรณ์
 แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ปี 2561 ระดับคณะ
 แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน ปี 2561
 แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ ระดับหน่วยงาน ปี 2561

 

1 2 Next
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.