Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   แบบฟอร์ม

     หมวดแบบฟอร์ม

 ผู้กำกับดูแลผู้รับผิดชอบ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี 61
 แบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะ ของมหาวิทยาลัย ปี 60
 checklist ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
 แบบฟอร์มแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง ของหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน ปี 60
 เอกสารติดตามการกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 

1
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.