Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   แบบฟอร์ม

     หมวดแบบฟอร์ม

 แบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะ ของมหาวิทยาลัย ปี 60
 แบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะ ของหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน ปี 60
 แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบการใช้งานระบบติดตามข้อมูลการประกันฯ (QAST-RMUTTO) ปี 60 (word)
 แบบสำรวจผู้รับผิดชอบการใช้ระบบติดตาม (QAST-RMUTTO) ปีการศึกษา 2560
 แบบสำรวจผู้ใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล SAR ระดับสถาบัน ปี 2560 ในระบบ Google Drive
 แบบสำรวจผู้ใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล SAR ระดับคณะหลักสูตร ปี 2560 ในระบบ Google Drive
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 60
 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับหน่วยงาน ปี 2560
 แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานประกันคุณภาพ ปี 60
 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับหลักสูตร ปี 2560
 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับสถาบัน ปี 2560
 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับคณะ ปี 2560
 บันทึกภาคสนาม ระดับหลักสูตร ปี 60
 บันทึกภาคสนาม ระดับคณะ ปี 60
 Form ERM 1-5

 

1 2 Next
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.