Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   แบบฟอร์ม

     หมวดแบบฟอร์ม

 Form ERM 1-5
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน ปี 59
 บันทึกภาคสนาม ระดับหน่วยงาน ปี 59
 แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
  แบบติดตามความพร้อมการตรวจประกัน (checklist) ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
 แบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร
 แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปี 59
 แบบติดตามความพร้อมการตรวจประกัน (checklist) ระดับสถาบัน
 แบบติดตามความพร้อมการตรวจประกัน (checklist) ระดับหลักสูตร
 แบบติดตามความพร้อมการตรวจประกัน (checklist) ระดับคณะ
 บันทึกภาคสนาม ระดับหลักสูตร ปี 59
 บันทึกภาคสนาม ระดับสถาบัน ปี 59
 บันทึกภาคสนาม ระดับคณะ ปี 59
 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับหลักสูตร ปี 59
 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับหน่วยงาน ปี 59

 

1 2 Next
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.