Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   แบบฟอร์ม

     หมวดแบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางปรับปรุง ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน ปี 2558
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง ระดับสถาบัน ปี 2558
 แบบฟอร์ม sar สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี 58
 บันทึกภาคสนาม(สำนักงานตรวจสอบภายใน) ปี 58
 แบบฟอร์มรายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) ปี 58
 แบบฟอร์มรายงานตรวจระดับ หน่วยงาน ปีการศึกษา 2558
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน ปี 58
 แบบฟอร์มผู้ใช้งาน CHE QA Oline ระดับคณะ
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง-2557 ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน
 ฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
 บันทึกภาคสนาม ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558
 บันทึกภาคสนาม ระดับหลักสูตร ปี 58
 บันทึกภาคสนาม ระดับสถาบัน ปี 58
 บันทึกภาคสนาม ระดับคณะ ปี 58
 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับหลักสูตร ปี 58

 

1 2 3 Next
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.