Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   แบบฟอร์ม

     หมวดแบบฟอร์ม ปี 2557

 แบบฟอร์มแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง ปี 2557 (ระดับหน่วยงาน)
 แบบฟอร์มแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง 2557 (ระดับหลักสูตรและระดับคณะ)
 ตารางคำนวณตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ
 ตารางคำนวณตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
 ตารางคำนวณตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับหลักสูตร ปี 57
 แบบฟอร์ม CDS ปี 2557
 ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ป.โท)
 ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ป.ตรี)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง-2556 มทร.ตะวันออก
 แบบฟอร์มแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง คณะ/หน่วยงาน มทร.ตะวันออก ปี 2556.
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง คณะ/หน่วยงาน ปี 2556
 บันทึกภาคสนามระดับหน่วยงาน ปี 57
 บันทึกภาคสนามระดับหลักสูตร ปี 57
 บันทึกภาคสนามระดับสถาบัน ปี 57

 

1 2 3 Next
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.