Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

  Untitled Document
   สรุปผลโครงการประกันฯ

    

 สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ" (8-9 ธ.ค. 63)
 สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนและกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับผู้บริหาร" (3 ธ.ค. 63)
 สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา" (5-6 พ.ย. 63)

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.