Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   ความเสี่ยง

    

 แบบฟอร์มที่ 4 แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ปี 62
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2562
 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2562
 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 62

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.