Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   ความเสี่ยง

    

 แบบฟอร์มที่ 4 แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ปี 62
 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง ปี 62
 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562

 

1
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.