Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   ความเสี่ยง

    

 แบบ ปค.5 (รายงานการประเมินผลฯ) คณะ หน่วยงาน
 แบบฟอร์ม ปค.4 คณะ หน่วยงาน ปี 62
 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ปี 2562
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2562
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 62
 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2562

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.