Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   ความเสี่ยง

    

 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 60

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.