Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   สถาบัน

     หมวดสถาบัน ปี 2556

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ตะวันออก ปีการศึกษา 2556
 คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

1
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.