Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (วิดีโอ)
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8
 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ EdPEx 2563 - 2566
 แนวทางการดําเนินการของ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร)
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2563
 รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ระดับสถาบัน ปี 2563 (แก้ไข 24 พ.ย. 63)
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)
 ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานฯ
 ตัวชี้วัด ระดับคณะ มทร ตะวันออก
 แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตรวจประเมินออนไลน์) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
 ข้อมูลความเสี่ยง ERM 1 มทร.ตอ ปี 63

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.