Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่

 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 12 มิย 62)
 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 12 มิย 62)
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2561
 ผู้่กำกับดูแลผู้รับผิดชอบการดำเนินง่านฯ ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของ มทร.ตอ ระดับสถาบัน (ฉบับที่ 1)
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
 รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ) ระดับสถาบัน ปี 2561
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (ฉบับวันที่ 28 พค.62)
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2561 ฉบับที่ 2
 รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2561 ฉบับที่ 2
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2561 ฉบับที่ 2
 ไฟล์นำเสนอโครงการประกันโครงการย่อยที่ 3 (วิทยากร อ.สุธัญญา)
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ตอ ปีการศึกษา 2561
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 2561
 มาตรฐานการอุดมศึกษาและ แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 

1 2 Next
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.