Untitled Document Untitled Document
 
 
  
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่ ปี 2554

 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางปรับปรุง
 Template สมศ.2554 (หน้าปก)
 Template สมศ. 2554 (4 ต.ค.55)
 ปก kpi template 2554
 ผู้รับผิดชอบ กพร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2554

 

1
 

สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดต่อ 038-358201-27 ต่อ 8503, 8504, 8521 โทรสาร 038-358209  

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.