ระบบติดตามข้อมูลการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา Control panelเลือกปีการศึกษา

รายการ การประกันคุณภาพประจำปี:2560

ปีการศึกษา หน่วยงาน กำหนดส่ง/สถานะ ความคืบหน้า รายละเอียด
2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 06/01/2560
06/03/2561(ขยายเวลา)
0%
รายละเอียด
2560 สำนักงานประกันคุณภาพ 06/01/2560
0%
รายละเอียด
2560 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 19/10/2560
03/08/2561(ขยายเวลา)
0%
รายละเอียด
ปีการศึกษา หน่วยงาน กำหนดส่ง/สถานะ ความคืบหน้า รายละเอียด